yaza girince kitap okumak için hayli vaktim oluyor. normal zamanlar?n harala gürelesi içinde f?rsat bulup da okuyamad?klar?m? aradan ç?kar?veriyorum ?u s?ralar.
sat?n alal? neredeyse 1 y?l olmas?nda ra?men bi türlü ba?layamad???m “modern ça?da sava? sanat? 1815-2000″, daha evvel (yakla??k bir sene önce) okudu?um “top, tüfek ve süngü”nün devam?. ilk kitap gibi bu da yüzy?llar içerisinde teknolojinin geli?mesiyle beraber artan silah niteli?ini ve bu silahlar?n sava? stratejileri üzerindeki etkilerini konu al?yor. en çok ilgimi çeken k?s?mlar; 1. ve 2. dünya sava?lar?yla bosna sava??’n?n analiz edildi?i bölümler.

?u an bakt???m?zda gayet normal gibi görünen taktiklerin ve davran??lar?n zaman içerisindeki evriminin ayr?nt?lar?n? ö?renmek ilgi çekici. bilhassa teknolojinin günlük hayata girmesindeki ve etkin bir rol oynamaya ba?lamas?ndaki en önemli sebeplerinden birinin sava?lar olmas? dü?ündürücü.

insan ister istemez “insanl?k tarihi bu kadar yo?un bir sava? geçmi?ine sahip olmasayd?, günümüz teknoloji ve refah seviyesine ne kadar yakla?abilirdik acaba?” diye sormadan edemiyor.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: