bu aralara i?ler hayli kesat; 2 hafta kadar daha dükkan kapal? kalacak

Advertisements

newsweek’in iki hafta önceki say?s?nda ekonomi ve nörolojinin birlikte ele al?nd??? (nöroekonomi ad? veriliyor) güzel bir makale vard?. özetlemek gerekirse; normal ?artlar alt?nda insanlar?n içerisinde paran?n yer ald??? i?lemlerde rasyonel olmalar? beklenirken, yap?lan ara?t?rmalar ve deneyler neticesinde durumun umuldu?umu gibi olmad??? ortaya ç?km??. insanlar karar verme safhas?nda duygular?n ön plana ç?kt??? anla??lm??.

asl?nda tüm bu ara?t?rmalar, üzerinde 4 senedir dü?ünüdü?üm ve itiraz etti?im baz? hususlarda beni destekler nitelikle.(ho?uma gitti?ini itiraf etmem laz?m) iktisat bölümünde heba etti?im seneler boyunca devaml? “we assume that”‘lerle ba?layan say?s?z cümle zihnimize boca edildi. yine say?s?z denklemler, grafikler, formüller vs. gördük. hepsi insan?n rasyonel karar verdi?i ve pek çok d?? etkenin ihmal edildi?i varsay?m? ya da önko?ulu üzerine bina edilmi?ti. içerisinde insan?n bulundu?u ve bizzat insanlar?n organize etti?i herhangi bir sistemden duygusal hareketlerin göz ard? edilmesi bizi hangi noktaya kadar ta??r? ya sonras??

ilgili makalenin türkçe özeti için:
paran?n da hisleri var

?u s?ralar “kamusal alan” terimi etraf?nda epeyi bir curcuna kopar?ld?; bu alan tam olarak nereleri kapsar, e?er böyle bir alandan söz edilecek ise buraya kimler dahil olabilir, olamaz vs… hatta yök ba?kan? teziç, polisin kimlik kontrölü yapabilece?i her yerin “kamusal alan” olaca?? ?eklinde beyanat bile vermi?.

hafiften dozaj? kaç?rm?? sanki; ço?u polisin davran?? kal?plar?n? göz önüne getirince bu tan?m çerçevesinde kendi evim bile kamusal alan olabilir pekala.

“kamusal alan” tan?m? bu ?ekilde sündürülmeye devam ederse yak?n zamanda resmi plakal? arabalara binerken bile belli ?ekil ?artlar?na uymak gerekecek. haliyle biraz abart? oldu ama insan bu memlekette ya?ad??? sürece abes pek çok ?eyin gerçekle?ti?ini görebilir.

malum “fahrenheit 9/11″ m.moore’un son belgeseli; her zamanki gibi yap?m?n as?l hedefi, bush ve ?urekas?n?n amerika’n?n ve dünyan?n ba??na musallat etti?i ?rak’? “özgürle?tirme” operasyonu…

belgeselin ilk yar?s?nda moore’un son ç?kan kitab? “ahbap memleketim nerede?”de de detayl? olarak ele al?nan bin ladin ve bush ailesi aras?ndaki ta 70lere kadar uzanan ili?kiler a?? ön planda. bu aç?dan ilk yar? kitab?n görüntülü versiyonundan öteye geçememi?.
ikinci yar?da ise amerikan askerlerinin ?rak’ta ba?lar?ndan geçenleri “ili?tirilmi? kameramanlar” sayesinde izliyoruz. garibim saf ve yoksul amerikan askerleri ?rakl?lar?n ne diye kendilerine sald?rd?klar?n? anlamad?klar?n?, oysa kendilerinin onlara özgürlük ve demokrasi getirdiklerini safiyane bi ?ekilde anlat?yorlar.

belgeselin bilhassa ikinci yar?s?nda görülen yaral? ve zaman zaman ölü asker ve ?rakl? sivil görüntüleri, bir amerikal?n?n da dedi?i gibi “sava??n” bir bilgisayar oyunu ya da hollywood aksiyon film seti olmad???n? zihinlerimize nak?ediyor.