newsweek’in iki hafta önceki say?s?nda ekonomi ve nörolojinin birlikte ele al?nd??? (nöroekonomi ad? veriliyor) güzel bir makale vard?. özetlemek gerekirse; normal ?artlar alt?nda insanlar?n içerisinde paran?n yer ald??? i?lemlerde rasyonel olmalar? beklenirken, yap?lan ara?t?rmalar ve deneyler neticesinde durumun umuldu?umu gibi olmad??? ortaya ç?km??. insanlar karar verme safhas?nda duygular?n ön plana ç?kt??? anla??lm??.

asl?nda tüm bu ara?t?rmalar, üzerinde 4 senedir dü?ünüdü?üm ve itiraz etti?im baz? hususlarda beni destekler nitelikle.(ho?uma gitti?ini itiraf etmem laz?m) iktisat bölümünde heba etti?im seneler boyunca devaml? “we assume that”‘lerle ba?layan say?s?z cümle zihnimize boca edildi. yine say?s?z denklemler, grafikler, formüller vs. gördük. hepsi insan?n rasyonel karar verdi?i ve pek çok d?? etkenin ihmal edildi?i varsay?m? ya da önko?ulu üzerine bina edilmi?ti. içerisinde insan?n bulundu?u ve bizzat insanlar?n organize etti?i herhangi bir sistemden duygusal hareketlerin göz ard? edilmesi bizi hangi noktaya kadar ta??r? ya sonras??

ilgili makalenin türkçe özeti için:
paran?n da hisleri var

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: