resmi olmasa da pratikte züper futbol ligimiz nihayet neticelendi. 5-10 haftadır ha oldu ha olacak resmi olmasa da pratikte züper futbol ligimiz nihayet neticelendi. 5-10 haftadır ha oldu ha olacak derken fener ancak sondan bir önceki maçta takabildi beline gümüs kemeri. klise tabirle ezeli ve ebedi hasmı gs’yi yenerek. anlamlı. maçı izlemedim ama. evin yakınlarında nedense hiç bir digitürk sahibi mekan yok, “football free zone” buralar. potansiyel para kazanma mecrası, sermaye birikimi olanlara duyurulur.

neyse, daha evvel light bi fenerliyim demiştim; yeni bir sıfat daha bahşediyorum kendime “hisli”… tamam gs’yi yendik pek sevindik hatta bol bol da havai fişek yolladık gökyüzüne herkes bu çoşkuya şahit olsun diye. yalnız maçın başında ortasında ve sonunda atılan su ve bilimum meşrubat şişelerine ne gerek vardı? gladyatör arenası gibi. topçuların soyunma tünellerine girerkenki hallerine ne demeli? bazıları bunlara ayrıntı dese de, şeytan ayrıntıda gizlidir sözünü de nakşederim akabinde… hislendim bir anda; “içimizdeki irlandalılık” damarım depreşti.

Advertisements

istanbul’da trafik kadar i?renç bir ?ey var m?d?r diye dü?ünüyorum da, san?r?m hiçbir?ey bu payeye mazhar olamaz; hatta yakla?amaz bile. yaz k?? ayr? dertleri var. saatler bo? yere etraf?ndakilere abanarak geçer. istanbul ula??m?n?n tek vahas? ise vapurlar… romantik tak?l?p mart?-simit ikilisine de?inmeyeyim. ama ?ehrin kaosundan s?yr?l?p da ?öyle 15-20 dakika denizin, güne?in ya da ya?murun tad?n? ç?karmak varken yak?n gelecekte ido’nun ucube deniz otobüslerine mahkum kalaca??m? dü?ündükçe üzülüyorum. neymi? efendim, bundan sonra kad?köy-eminönü 10 dakika olacakm??. 20 dakikada gitmekte ne vard?ki? bu kadar acele, bu kadar zamana kar?? yar??acak neyimiz var? her?eyin h?zla, süreyle ve parayla ölçülmeye ba?land??? zamanlar art?k.

LES enteresan bir imtihan; öss gibi ama asl?nda epeyi farkl?. san?r?m e?lenceli olarak tan?mlamak daha do?ru. tabii bu hissin olu?umunda s?nava girerken stresten ar?nm?? olman?n da pay? var. say?sal k?sm?ndaki sorular herhangi bir gazetenin pazar günkü bulmaca eklerine benziyor. sabah erkenden kalk?p mutfak masas?nda bulmaca çözmeye ba?lam?? gibi oldum sorular? çözerken. bi tek s?cak bi çay ve terlikler eksik. rahats?z ve sallanan s?ralar da cabas?. ek$i’de yer alan bir benzetme de cuk oturuyor; “sorular?n? ate? böce?i ercan’?n hazirlad??? posta gazetesi bulmaca eki”..
daum’un ya da derwall’in maç sonras? demeçlerinden birini okuma parças? yapm??lar misal. havuz ve i?çi problemlerini de görünce içim bir anda k?p?rdan?verdi, eski bir tan?d??? y?llar sonra görmü?üm gibi. ösym’e bi e-posta at?p her imtihan zaman?nda s?nav?n bi kopyas?ndan bana da göndermelerini isteyece?im… son olarak, çatalhöyük’te insanlar evlerine kap? yapmazlarm??, çat?dan girerlermi?. genel kültür i?te.

giderek daha fazla “light” bir fenerli oluyorum. ya da pek muteber bi tabir olan salt futbolseverli?e do?ru ilerliyorum. taraftarl?k hissiyat?m son y?llarda hayli zay?flad?, asl?nda çok da kuvvetli de?ildi ya. mazide bir de tak?m de?i?tirme durumunun oldu?unu dü?ünürsek. kimilerine göre kara bir leke, oysaki yanl?? sap?lm?? yoldan dönü? diye de izah edilebilir pekala. (iyimserli?in beli k?r?ls?n) galatasaray’dan yenen 5 gol nedense çok can s?kmad?, olas?l?kla güzel bi oyun oynand??? ve sahada bol gol görülebildi?i için. defans evlere ?enlik olsa da hücumdur futbolu güzel yapan… tüm bu sebepler yüzünden ke?ke psv ç?ksayd? diyorum finale, katanaçyonun kral? milan’?n yerine.

çe?itli ingiltere gazeteleri ingiliz insanc?klar?na sormu?lar; “sizce nüfusun yüzde kaç? göçmenlerden olu?maktad?r?” deyu… önümdeki ?ekile göre (tam say?s? yazm?yor zira) gazete okurlar?n?n ortalamas? %21 imi?. hatta bu rakam daily star, the sun, daily mirror gibi gazete okurlar?na göre %25′e ula??yor. evet, halbuki gerçek rakam yine önümdeki ?ekle göre %6 falan. enteresan. onlar da bizim gibi biraz paranoyaklar anla??lan… kaynak; the economist.

gelecek sene olur da gidersem ingiltere’ye, böyle sokaklarda avare dola?an kara saçl? kara gözlü birilerini görmekten pek de hazzetmeyen elemanlar?n yan?ndan te?et geçece?im anla??lan. te?et olsa daha iyi, i?in kesi?me ihtimali de var. halbuki sar???nlara hiç öyle kötü bakm?yoruz!